Eleven som didaktisk designer...

Et kæmpe uudnyttet potentiale!!
Hvad betyder begrebet egentlig?! Tidligere har læreren alene haft ansvaret for planlæggelsen samt udførelsen af undervisningen ud fra et pædagogisk/didaktisk grundsyn og beslutninger om valg af mål, indhold, metoder, evaluering etc.. I disse didaktiske overvejelser ligger implicit en betragtning af elevernes forudsætninger samt overordnede faglige kriterier, mål og dannelsesidealer. Undervisningen skal konstrueres eller designes ud fra bestemte didaktiske overvejelser. Den skal: ”formes, placeres og lanceres til brug i en specifik undervisningskontekst, i et specifikt fag til nogle specifikke elever” (K Gynther, 2010).
Wordle
Når man taler om eleverne som ’didaktiske designere’ eller ’med-didaktikere’, så handler det om, at underviseren tilrettelægger læringsforløb på en sådan måde, at eleverne selvstændigt eller i grupper i større udstrækning selv vælger arbejdsformer, udtryksformer og til dels indhold – og helt centralt: at de har mulighed for kritisk at argumentere for og reflektere over disse valg med læreren som læringsvejleder.

Refleksion over egen læreproces er afgørende for at udvikle effektive læringsstrategier. Det er bl.a. gennem kvalificering af disse refleksive processer, at WEB 2.0 og de digitale læremidler har et kæmpe potentiale i forhold til elevernes læring, f.eks. via blogsskrivning, wikis, og sociale platforme.
Det skal understreges, at læreren selvfølgelig stadigvæk har det overordnede didaktiske ansvar i forhold til undervisnings- og læringsmål. Lærerens fokus på at lave “design for designere” med det formål ikke blot at lære eleverne et givent fagligt indhold, udfordrer den traditionelle didaktiske tænkning, og undervisernes didaktiske og pædagogiske kompetencer. ”Derfor er læreren som faglig kompetent IT-didaktiker, coach og vejleder stadig den vigtigste garanti for, at IT og faglig læring indebærer en bæredygtig cocktail” (B Meyer, 2011).

Ingen kommentarer: